Nawigacja

Nawigacja

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Organy Samorządu Uczniowskego:

Samorząd Klasowy

Rada Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

1. Samorządu Klasowego:

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU,

b) organizuje .zycie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2. Rady Samorządu Uczniowskiego:

a) przygotowuje projekty zmian do regulaminu SU,

b) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny.

3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

a) kieruje pracą samorządu uczniowskiego,

b) wykonuje uchwały Rady SU,

c) dokonuje wyboru opiekuna SU,

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

e) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

f) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

g) występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

h) wydaje gazetkę szkolną lub prowadzi tablicę informacyjną Samorządu Uczniowskiego,

i) organizuje głosowania w przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu SU.

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

Opiekunem SU w roku szkolnym 2017/2018 została po raz kolejny pani Katarzyna Jakubowska.

Serdecznie gratulujemy pani Kasiu!

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
    11-200 Bartoszyce, Wojciechy 66
  • 89 761 58 41

Galeria zdjęć