Nawigacja

Nawigacja

Rodzice

Kompetencje Rady Rodziców.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.

3. Opiniowanie projektu planu finasowego szkoły składanego przez Dyrektora szkoły.

4. Wydawanie na wniosek Dyrektora  opinii o jakości pracy nauczyciela podczas przeprowadzania procedury oceny pracy nauczyciela.

5. Wnioskowanie o nagrody Dyrektora i Wójta zgodnie z regulaminem.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
    11-200 Bartoszyce, Wojciechy 66
  • 89 761 58 41

Galeria zdjęć